کاشت میلگرد
کاشت میلگرد
کاشت میلگرد
پروژه تصفیه خانه آب گیلان
پروژه تصفیه خانه آب گیلان
الحاق تراس به سازه موجود
کاشت میله گرد تراس
کاشت میله گرد تراس
الحاق تراس به سازه موجود
sh-wall
sh-wall
مقاوم سازی با دیوار برشی
sh-wall
sh-wall
مقاوم سازی با دیوار برشی
الحاق  ریشه پله
الحاق ریشه پله
کاشت میلگرد
تقویت فونداسیون-پی ساختمان
تقویت فونداسیون-پی ساختمان
تقویت فوندانسیون, کاشت میلگرد
الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی
الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی
الحاق سقف به سازه موجود
الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی
الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی
الحاق سقف به سازه موجود
الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی
الحاق سقف کامپوزیت به سقف بتنی
الحاق سقف به سازه موجود
کاشت بولت
کاشت بولت
کاشت بولت